Ang Layunin (The Purpose)

ROCKY RIVERA.WORDPRESS.COM

LAYUNIN

Ang layunin ng ng blog na ito ay mag-silbing instrumento upang himukin o akayin ang mga mambabasa na itugon ang sarili sa positibong direksyon ng buhay na kung saan pinaniniwalaan ko na ang pundasyon ng positibong pamumuhay ay ang pag-ibig.

PURPOSE

The purpose of this blog is to convince readers to focus their selves on positive side of life and I believe that the main foundation of positive life style is love.

 VISYON

Naniniwala ako na marami parin ang hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay dito sa mundo, naniniwala ako na marami parin ang nanininiwala na “Life is Good” at nais ko na pagtibayin ang paniniwalang iyon. At ang blog na ito ay nag-nanais na maging kabilang sa mga basehan ng mga tao upang paalalahanan ang kanilang sarili na ang buhay dito sa mundo ay mabuti.

VISION

I want to believe that there still people who believe’s that life is good and this blog will support that beliefs and wanted to be one of the basic available blog in internet when people are looking for reference about “Life is Good”

 

Ralph Barneyi A. Rivera

Binago sa petsa ng  October 28, 2011, araw ng Biyernes (Friday)

Sarado na ang mga puna.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 141 other followers

%d bloggers like this: